26 d’abril de 2016

Negociació del Conveni Col.lectiu del CNS (I)

Han començat les assemblees de treballadors/es del Club cara a la negociació del Conveni Col.lectiu dels Treballadors/res

Un dels apartats a negociar és, concretament l'article 20 del conveni actual que diu textualment:

Article 20. Jornada.  La jornada laboral durant la vigència del conveni és de 40 hores setmanals.

Tenim constància de que l’empresa està més interessada en el còmput d'hores efectives anuals que amb el còmput setmanal,  tal i com està en el conveni vigent. Això,  que podria semblar un detall sense importància, te truc amagat. Ens expliquem:

Segons l’Estatut dels Treballadors, l’article 34.2 diu textualment:

"2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquélla.

La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan."

El que hem destacat en negreta significa que l'empresa podria distribuir de forma irregular el 10% de la jornada anual, i això són molts dies a l'any.

Per exemple, si s’accepta el còmput anual de 1768 hores repartides en 221 dies, el 10% significaria que 176.8 hores podrien ser repartides en diumenges i festius o en canvis de torn. Això significa que durant 22 dies a l'any us poden obligar a canviar de torn,  o en el pitjor dels casos,  a treballar en festius.

En canvi si parlem del 10% de 40 hores setmanals parlem de 4 hores a la setmana.

En defecto de pacto,....” Ja heu pensat com voleu pactar aquestes hores? L’empresa ha avisat d’aquesta possibilitat?

Us volem recordar que l’empresa es va comprometre verbalment a determinar en el conveni els dies de descans, que són de dos dies de festa laborals consecutius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...