23 de desembre de 2011

Assemblea Ordinària Socis compromissaris del Club Natació Sabadell (II)


"Les estratègies tenen molt de la raó i poc de la passió o de les creences"

SERVEIS i RRHH

Presentar quatre fotos de las millores aparents, només a través d’unes mans de pintura i una neteja més profunda, no ens garanteix que sigui el camí de l’èxit.

Els serveis, activitats i l’atenció ala soci, se segueixen desenvolupant perquè hi havia una base potent de fidelització amb el client i es per això que la gent encara ve a gaudir de les activitats. Malgrat això, els ingressos en aquests conceptes han disminuït en referència a la passada temporada.

La realitat i el dia a dia, també està expressada pels professionals, alguns, que davant un primer suport i vot de confiança a la nova Junta Directiva comencen a estar cansats de tantes promeses incomplertes. Altres , que a canvi de millores en els seus llocs de treball, segueixen fidels, a més no poder, cosa que queda clara després de veure la seva situació actual en el nou organigrama.

S’observen principis de manera de governar, a traves d’anar introduint la por a perdre el lloc de treball. Sempre he pensat que això correspon a una època ja passada en el nostre país.

ESPORT FEDERAT

Es comenta que se seguirà la línea de incrementar el volum d’esportistes federats de totes les seccions, a partir d’una xifra actual que ronda als 1000 esportistes.

L’augment en la quantitat d’esportistes, significaria, fent una regla de tres, la reducció d’espais per la practica esportiva de la resta de socis. Es viable? No era que recuperaven els drets els socis o faltava l’aclariment d’alguns “socis federats”?

PRESSUPOSTOS

S’ha plantejat un pressupost amb un dèficit que rondaria els 800.000 € negatius.

Ja no es tracta de qüestionar una xifra negativa o positiva, sinó, que a data d’avui, falta UN PLA DE VIABILIDAD ECONÒMICA, i no es té un PLA ESTRATÈGIC. Entendre un pressupost amb aquestes xifres, sense aquestes documentacions, es com un jeroglífic indesxifrable, i sense cap previsió econòmica per afrontar durant el 2012, las demandes laborals pendents.

FALTA DE DOCUMENTACIÓ:

Segons la convocatòria enviada a casa de cada un dels socis compromissaris, detallava que 15 dies abans de l’Assemblea Ordinària, estaria a la nostra disposició tota la informació referent als temes a tractar a l’Assemblea. Lamentablement no ha estat així.

Només ha estat a l’abast dels compromissaris, la documentació econòmica, amb l’agravant que no coincidia la informació facilitada, amb les xifres presentades a l’Assemblea. Al preguntar per aquestes diferències, cap resposta, només demanar disculpes per la irregularitat.

Respecte a la resta de informació i documentació, la resposta ha estat que no estava a disposició, consideren que no era necessari, ja que son temes informatius, tenint en compte que la Junta Directiva ja havia decidit sobre aquests temes i només els presentava per ser votats... Però quin tipus de votació es aquesta? Es vota sense la documentació necessària. Les votacions haurien d’haver estat NUL·LES. Sense comentaris.

OBRES DE CAN LLONG

S’han presentat els temes que seran tractats per ser aprovats, a la propera Assemblea Extraordinària.

En l’ultima fase de la reunió s’inicia la lectura de una petició firmada por uns 35 socis de l’Entitat i avalada pel Plenari del Consell d’Honor. En aquest moment s’apaguen les llums de la sala i sense donar resposta clara de cap dels punts, després de 4 hores d’assemblea, a les fosques i sense cap possibilitat de debat. Es tracta d’una casualitat o forma part del nou màrqueting de repressió que s’ha instal·lat al Club Natació Ssabadell?

Per tancar, una reflexió que m’ha cridat molt l’atenció, per la quantitat de vegades que s’ha repetit: la frase “creiem que...”:

….”Creiem que es compliran els pressupostos…”; ….”creiem que tindrem uns 800-1000 socis menys cap a finals del 2012”….; .…“creiem que els socis federats augmentaran, no sabem en quants, però creiem que així serà….”;. …”creiem que a partir de la temporada 2012/2014 els números passaran per primer cop en aquests anys a ser de negatius a positius”….

CREIEM!!! Com es pot parlar de CREENCIES en aquests temps que corren!!!

El que falta es una planificació i un pla que demostri que el destí del nostre estimat Club, no està en mans de “CREIENTS”, que per molt honestos que es vulguin mostrar, si no saben cap a on volen anar, si no tenen un destí clar i un objectiu que es pugui aconseguir, provocaran que d’aquí a un temps ens estiguem lamentant, donant-li la culpa al destí o a les errades prediccions.

No es pot anar sense direcció i a la deriva.

Volem acabar amb aquesta frase: “las estratègies tenen molt de la raó i poc de la passió o de les creences”. I en aquests moments, els temes esta bastant clars per on volen anar.Las estrategias tienen mucho de la razón y poco de pasión o de creencias

SERVEIS y RRHH

Presentar cuatro fotos de las mejoras aparentes, solo a través de unas manos de pintura y una limpieza algo más profunda, no garantiza que sea el camino del éxito.

Los servicios, actividades y la atención al socio, se siguen desarrollando porque había una base potente de fidelización con el cliente. Y por eso aún la gente viene a disfrutar de las actividades. A pesar de ello, los ingresos en estos conceptos han disminuido en referencia a la pasada temporada.

La realidad y el día a día, también está expresada por los profesionales, algunos que ante un primer apoyo y voto de confianza a la nueva Junta Directiva, comienzan a estar cansados de promesas incumplida. otros, que a cambio de mejoras en sus puestos de trabajo, siguen allí, fieles hasta más no poder, cosa que queda clara después de las exposiciones del organigrama.

Se observan principios de gobierno, a través de introducir el miedo a perder el lugar de trabajo. Siempre pensé que esto correspondía a una época ya pasada en nuestro país.

DEPORTE FEDERADO

Se comenta que se seguirá la línea de incrementar el volumen de deportistas federados de todas las secciones, a partir de una cifra actual que ronda los algo más de 1000 deportistas.

El aumento de la cantidad de deportistas, significaría por regla de tres, la reducción de espacios para la práctica deportiva del resto de los socios. ¿Es esto viable? ¿No era que se recuperaban los derechos del socio o faltaba la aclaración, del “socio FEDERADO”?

PRESUPUESTOS

Se ha planteado un presupuesto con un déficit de alrededor de los 800.000 € negativos.

Ya no se trata de cuestionar una cifra negativa o positiva sino, a fecha de hoy, la falta de UN PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA, y no tener un PLAN ESTRATÉGICO. Entender un presupuesto con estas cifras, sin estas documentaciones, es como un jeroglífico indescifrable. Y sin ninguna previsión económica para afrontar,  durante el 2012, las demandas laborales pendientes.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN:

Según la convocatoria enviada a casa de cada uno de los socios compromisarios, detallaba que 15 días antes de la Asamblea Ordinaria, estaria a nuestra disposición toda la información referente a los temas a tratar en la Asamblea. Lamentablemente no ha sido así.

Solamente ha estado al abasto de los compromisarios, la documentación económica, con el agravante que no coincidía la información facilitada con la cifras presentadas el día de la Asamblea. Al preguntar por estas diferencias, ninguna respuesta, solo pedir disculpas por esta irregularidad.

Respecto al resto de información y documentación se ha respondido que no estaba disponible porque no era necesario ya que solo eran temas informativos, dado que la JD ya había decidido sobre los temas, y solamente los presentaba para proceder a votación….

¿Pero qué tipo de votación es ésta? O sea, se ha votado sin la documentación necesaria. Las votaciones deberían haber sido NULAS. Sin comentarios.

OBRAS DE CAN LLONG

Se han presentado los temas que serán tratados para su aprobación, en la próxima Asamblea Extraordinaria.

En la última fase de la reunión se inicia la lectura de una petición firmada por unos 35 socios de la Entidad y avalada por el Plenari del Consell d’Honor, en este momento se apagan las luces de la sala y, sin dar respuesta clara a ninguno de los puntos, después de más de 4 horas de asamblea, a oscuras y sin ninguna posibilidad de debate. ¿Se trata solo de una casualidad o forma parte del nuevo marqueting de represion que se ha instalado en el CNS?

Para cerrar, una reflexión que ha llamado la atención y ha sido la cantidad de veces que se ha repetido la frase “creemos que”:

….”Creemos que se cumplirán los presupuestos…”; ….”creemos que tendremos unos 800-1000 socios menos para finales del 2012”….; .…“creemos que los socios federados aumentarán, no sabemos en cuantos, pero creemos que así será….”;. …”creemos que a partir de la temporada 2012/2014 los números pasarán por primera vez en estos años de ser negativos a positivos”….

¡¡¡CREEMOS!!! ¡¡¡Como se puede hablar de CREENCIAS en estos tiempo que corren!!!

Lo que falta es una Planificación, y un plan que demuestre que los destinos de nuestro querido Club, no estén en manos de “CREYENTES”, que por muy honestos que se quieran mostrar, si no saben hacía donde quieren ir, si no tienen un destino claro y un objetivo alcanzable provocarán que en un tiempo nos estemos lamentando o echándole culpas al destino, o a sus erradas predicciones.

No se puede ir sin rumbo y a la deriva.

Quisiéramos acabar con esta frase: “Las estrategias tienen mucho de la razón y poco de pasión o de creencias”. Y en estos momentos, los temas están bastante claro por dónde van.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...