23 de desembre de 2011

Assemblea Ordinària de Socis compromissaris del Club Natació Sabadell (I)

Cristofol Seguí - Vocal RRPP i Comunicació de la Junta Directiva

Vista per un soci compromissari

Que difícil i estrany ha estat baixar per les escales cap a la Sala Social, havent de passar el control de 3 guardes de seguretat. Sí, en els temps que estem i la sala estava custodiada por 3 guardes de seguretat.

Hem de reconèixer, no obstant això, que hi ha hagut un veritable clima de tranquil·litat, respecte i fins i tot de submissió podríem dir. Quines sensacions teníem davant d’aquesta situació? Com a soci compromissari vaig tenir la sensació de baixar a un camp de batalla, en lloc d’anar a un lloc de debat i intercanvi d’opinions, discussió i presa de decisions.

Realment, vaig pensar que ens havíem remuntat a uns 30 anys enrere, i amb unes situacions que poc tenen a veure amb un estat de dret. Sota aquestes condicions, puc confirmar, que el clima va ser de màxima tranquil·litat i seguretat.

Després d’un inici de pura emoció comentant els èxits de la nostra gran estrella, “Mónica Belmonte” (paraules textuals d’un dels membres de Junta Directiva), sent Mireia Belmonte el seu nom correcte, començaven a posar-se de manifest els profunds coneixements per part del nostre òrgan de govern del Club vers els nostres millors esportistes, vull creure que es tracta d’un moment de nervis, sense pensar que no només s’està per fer-se la foto de torn i res més.

Iniciaré amb algunes preguntes similars a les que fa el casi ja ridícul personatge del Madrid, Sr.José Mouriño, “gran estratega”, però que en realitat consisteixen en preguntes que son de difícil resposta o nul·la explicació coherent.

Per què? Negar la lectura de l’Assemblea Extraordinària de passat 21-7-11 argumentant que aquesta es Ordinària, i que las lectures de les actes d’una Assemblea han de ser del mateix tipus per poder ser llegides. On està escrit en els Estatuts? Si no hi hagués cap Extraordinària durant 3 tres anys, s’hauria d’esperar aquest temps per ser aprovada l’acte?...

Per què?....Intentar deixar en ridícul als professionals i la Junta Directiva anterior amb afirmacions com: …“Que no hi havia serveis”, “No hi havia una política de RRHH”, que no hi havia “Plans de manteniment i de neteja”, que no hi havia “Plans d’autocontrol”……Senyors, “SI US PLAU, ES QUE NO HI HAVIA DE RES ABANS!!!” REALMENT ESTEU CONVENÇUTS DE QUE AQUESTES AFIRMACIONS SON DEL TOT CERTES, REALMENT CREIEU QUE EL NIVELL D’EXIGÈNCIA LEGISLATIVA I SOCIAL ACTUAL NO OBLIGA, DESDE FA MOLT DE TEMPS A DESENVOLUPAR I ADECUAR A LES NORMATIVAS VIGENTS LA SITUACIÓ LABORAL DELS TREBALLADORS, QUE ELS SOCIS NO EXIGEIXEN UNA NETEJA IMPECABLE, QUE ELS MANTENIMENTS ESTAN BASATS EN PROCESSOS MOLT BEN PLANIFICATS??.. Estic segur i parlo des del ple coneixement de que tots aquets plans estaven en marxa i s’estaven desenvolupant correctament des de fa temps.

Simplement el que hi havia era un estat de dret, on d’unes votacions tan exemplars com la vostra assemblea Ordinària, vosaltres vàreu sortir nomenats al mig de mil de promeses que encara estan esperant ser complertes.

També hi havia una bona quantitat de socis, que actualment s’estan perdent, no s’ha fet cap tipus de captació, argumentant que el màrqueting també estava mal orientat. RESULTAT: “UNA GRAN PERDUA DE SOCIS EN UN PERIODE DE 8 MESOS, QUE EQUIVALEN A UNA PERDUA MOLT IMPORTANT DE INGRESSOS PEL CLUB”.

Per què?....Insistir fins a cansar que el nivell dels professionals “fins el moment de l’arribada d’aquesta Junta Directiva” era molt baix i que ara els professionals comencen a respondre treballant d’una manera més eficaç.Que difícil, que extraño ha sido bajar por las escaleras hacia la Sala Social, debiendo pasar el control de 3 guardias de seguridad. Sí, en los tiempos que estamos y la sala estaba custodiada por 3 guardias de seguridad.

Debemos reconocer sin embargo, que hubo un verdadero clima de tranquilidad, respeto y hasta de sumisión podríamos decir. ¿Qué sensaciones teníamos ante esta situación? Como socio compromisario tuve la sensación de bajar a un campo de batalla, en lugar de ir a un sitio de debate e intercambio de opiniones, discusión y toma de decisiones.

Realmente, pensé que nos habíamos remontado a unos 30 años atrás, y con situaciones que poco tenían que ver con un estado de derecho. Bajo estas condiciones, podemos confirmar, que el clima fue de máxima tranquilidad y seguridad.

Luego de un inicio de pura emoción, donde se ha comenzado por los éxitos de nuestra gran estrella, “Mónica Belmonte” (palabras textuales de uno de los miembros de JD), siendo Mireia Belmonte su nombre correcto, comenzaban a ponerse de manifiesto los profundos conocimientos por parte de nuestro órgano de gobierno del Club, para nuestros mejores deportistas, quiero deducir que solo se trata de una sensación de nervios sin pensar que solo se está para las fotos de turno, y nada más.

Comenzaremos con algunas preguntas paradójicamente similares a las del casi ya ridículo personaje de Don José Mouriño, “gran estratega del Madrid”, pero que en realidad consisten preguntas que son de compleja respuesta o nula explicación coherente.

¿Por qué?....Negar la lectura de la Asamblea Extraordinaria del pasado 21-7-11 argumentando que ésta era Ordinaria, y que las lecturas de las actas de una Asamblea deben ser solo y cuando sean del mismo tipo. ¿Donde figura eso en los Estatutos? Si no hubiera ninguna Extraordinaria durante 3 tres años, ¿se debería esperar este tiempo para ser aprobada?...

¿Por qué?....Intentar dejar en ridículo a los profesionales y la Junta Directiva anterior con afirmaciones como: …“Que no había servicios”, “No había una política de RRHH”, que no había “Planes mantenimiento y limpieza”, que no había “Planes de Autocontrol”……Señores, POR FAVOR, ES QUE NO HABIA NADA ANTERIORMENTE!!! REALMENTE ESTAIS CONVENCIDOS DE QUE ESTAS AFIRMACIONES SON CIERTAS, REALMENTE CREEIS QUE EL NIVEL DE EXIGENCIA LEGISLATIVA I SOCIAL ACTUAL NO OBLIGA, DESDE HACE MUCHO TIEMPO, A DESARROLLAR Y ADECUAR A LAS NORMATIVAS VIGENTES LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES, QUE LOS SOCIOS NO EXIGEN UNA LIMPIEZA IMPECABLE, QUE LOS MANTENIMIENTOS ESTAN BASADOS EN PROCESOS MUY BIEN PLANIFICADOS??. Estoy seguro y hablo desde el pleno conocimiento de que todos estos planes estaban en marcha y se estaban desarrollando correctamente desde hace tiempo.

Simplemente lo que había era un estado de derecho, donde en medio de unas votaciones tan ejemplares como vuestra Asamblea Ordinaria, vosotros habéis salido electos en medio de miles de promesas que todavía están por cumplir.

También había una buena cantidad de socios, que actualmente se están perdiendo, no ha habido ningún tipo de captación, argumentando que el marqueting también estaba mal orientado. RESULTADO: “GRAN PERDIDA DE SOCIOS EN UN PERÍODO DE 8 MESES, QUE EQUIVALEN A UNA PERDIDA IMPORTANTE EN LOS INGRESOS DEL CLUB”.

¿Por qué?....Insistir hasta el cansancio que el nivel de los profesionales “hasta el momento de la llegada de esta Junta Directiva” era muy bajo y que ahora los profesionales comienzan a responder trabajando de manera eficaz.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...