24 d’octubre de 2014

Perqué dimiteix el Consell d'Honor del Club Natació Sabadell

Ens ha semblat molt interessant aquesta lectura i per aquest motiu el repetim a Indignats CNS

   DEIXA UN COMENTARI

1.- Els Estatuts del Club i el Programa electoral del president del Club. El punt 75 del Programa electoral del president del Club, deia:“Millorarem la participació i l’autonomia del Consell d’Honor tal i com consta en l’article 63 dels nostres Estatuts i farem que el Consell d’Honor sigui l’ens consultiu i independent tal com diuen els Estatuts”, per tant pensem que si s’hi ha de participar hauríem d’haver tingut una relació amb la Junta Directiva molt més fluida que ens hagués permès participar i col·laborar en la transmissió d’una informació transparent al soci i col·laborar en la gestió responsable i rigorosa del Club. Com així també ho corroboren molts altres Articles dels Estatuts (art. 34.1 art. 42 i art. 44) que atorguen de manera interina al Consell d’Honor la responsabilitat directiva de l’entitat atribuint-li funcions de gestió i de control, inclús atribuint-li veu en el si de la Junta Directiva.
2.- Nota Legal de 31/10/2012 demanant la revisió i limitació de funcions, i Informe Jurídic de 30/01/2013 argüint no ens podem reunir amb cap col·lectiu del Club. Totalment en contradicció als Estatuts i al programa electoral del president del Club, aquests dos documents ens van ser lliurats tot just vam prendre possessió dels càrrecs, i en cap moment  vam estar-hi d’acord.
Logo CH -no oficial-3.- El Consell d’Honor no es una entitat de control econòmic ni un òrgan de opinió respecta dels assumptes que no son de la seva competència. Segons carta de la Junta Directiva de 11/12/2013 en resposta al escrit crític de la Junta del Consell d’Honor amb la gestió econòmica del Club, demanant la inclusió d’un text a llegir a l’Assemblea del 11/12/2013 aprovat pel Plenari de 03/12/2013. El text demanat i aprovat pel Plenari era el següent: “Transmetre a la Junta Directiva del Club que la gestió de l’exercici 2012/2013 és inacceptable, també la nostra profunda preocupació per la viabilitat econòmica del Club, demanem a la Junta Directiva del Club un canvi de gestió de l’entitat per evitar problemes financers i li transmetem la nostra desconfiança de poder complir amb el pressupost de l’exercici 2013/2014, els emplacem a una reflexió profunda dels paràmetres econòmics, per a què aquests siguin orientats a finalitats socials i no a altres finalitats.” D’opinió ens sembla que en podem tenir tots i per qualsevol cosa, i de competència si els socis en som els propietaris també la tenim.
4.- Negativa a invitar als socis no consellers a assistir als Plenaris del Consell d’Honor. Des de la perspectiva de la bona relació que volíem mantenir amb la Junta Directiva i en el bon entès que tots els socis en som propietaris, per tant amb dret a saber que passa, i que la assistència a les Assemblees està limitada només al soci compromissari, el Plenari del 04/12/2012 va proposar demanar a la Junta Directiva la possibilitat d’obrir l’assistència a tots els socis no consellers que així ho volguessin tot i limitant la seva presència a l’ús de la paraula però no al vot. La Junta Directiva va negar aquesta possibilitat al·legant, un cop mes, que el Consell d’Honor no te capacitat per demanar-ho, quan això en els Estatuts no hi està recollit.
5.- No invitació a participar a Comissions. Entenem que com a ens consultiu la Junta del Consell d’Honor hauria d’haver rebut formalment la invitació a participar tant de la Comissió per la modificació dels Estatuts com de la Comissió del Centenari. Tot i que en aquestes comissions hi participen socis consellers aquests han estat convidats a títol individual per la Junta Directiva i no és el mateix.
6.- El Consell d’Honor com a Patró de la Fundació del Club Natació Sabadell. En els Estatuts de la Fundació es contemplen uns requisits que s’incompleixen i la Junta del Consell d’Honor ha denunciat. Incompliment de la freqüència de les reunions del Patronat i nomenament del Patró fet a títol individual i no pas com a membre de la Junta del Consell d’Honor.
7.- El Consell d’Honor com a responsable de l’Arxiu. Els Estatuts del Club responsabilitzen al Consell d’Honor, per delegació de la Junta Directiva, de l’arxiu i la custòdia de la documentació social i esportiva del Club. La Junta del Consell d’Honor ha volgut fixar unes bases de funcionament derivades d’aquesta responsabilitat creant una comissió ad-hoc formada per membres de la Junta Directiva, de la pròpia Junta del Consell d’Honor i de professionals del Club, en front d’aquesta voluntat ens hem trobat amb un document que diu com ha de quedar aquesta part del Club.
8.- Les Actes del Plenari retirades de la pàgina web oficial del Club. Un altre proposta del Plenari que facilitava la informació al soci i que no és considerada, han estat retirades les Actes del Plenari sense previ avís, argüint que no s’hi reflectia el que s’hi havia dit, quant es tracta d’una transcripció literal del que hi ha enregistrat.
9.- No incorporació del logo del Consell d’Honor a les cartes, impresos, rètols i cartells oficials del Club. Podem considerar-ho com un tema menor, però el volem emmarcar en la voluntat de fer el Consell d’Honor el mes visible possible a tots els socis.
10.- Interpretació de la necessitat de fer eleccions al Consell d’Honor. És cert que els Estatuts del Club diuen que cada dos anys s’ha de renovar per meitats la Junta del Consell d’Honor i que s’ha de constituir amb un mínim de quatre membres. Però en virtut de com va ser constituïda aquesta Junta del Consell d’Honor, entenem podria tenir moltes interpretacions i tampoc se’ns ha donat massa marge per dialogar-ho. Recordem que de la Junta anterior només un sol membre podia continuar degut a renúncies no substituïdes en el seu moment, en conseqüència fins a sis membres nous van accedir-hi en lloc de tres com hauria estat si les renúncies haguessin estat substituïdes.
11.- Assemblea Extraordinària del 14/10/2014, modificació dels Estatuts.- Llegit a la convocatòria “Per acord de la Junta Directiva, adoptat el dia 2/09/2014, es convoca l’Assemblea General Extraordinària el 14 d’octubre de 2014 amb caràcter extraordinari” i segons l’Ordre del Dia s’hi pot llegir “Proposta modificació dels Estatuts per la seva aprovació”, però que ha passat?, tot just començar l’Assemblea s’ha informat als assistents que: Per acord adoptat precisament per la mateixa Junta Directiva el dia 13/10/2014 (un dia abans de l’assemblea), es retira la proposta de modificació dels Estatuts per entendre que s’ha copsat una certa inquietud entre els socis.Em pregunto, aquesta inquietud era desconeguda el 2/09/2014?. Ara se’ns dona un nou termini per tornar a formular una nova proposta d’Estatuts, tot el decurs de l’exercici 2014/2015. Si tenim en compte que en el Plenari celebrat pel Consell d’Honor el dia 6/10/2014convocat preceptivament amb motiu d’aquesta Assemblea Extraordinària, es va posar a votació l’acceptació o el rebuig als esmentats Estatuts, el resultat del qual va ser clarament negatiu a la seva acceptació, menys del 2% hi va votar a favor, davant d’aquest precedent, mes aviat sembla ser una fugida endavant per evitar rebre un rebuig frontal de l’Assemblea. Mentrestant tenim clar que no és necessària cap modificació, adaptació o reforma per imperatiu legal i que qualsevol nova proposta ho serà per iniciativa de la Junta Directiva.
Conclusió i decisió final, el Consell d’Honor dimiteix el 15/10/2014. La intenció de dimitir manifestada al Plenari del 22/07/2014 era precisament això, una intenció condicionada en primer lloc a no deixar sense Junta el Consell d’Honor fins a les properes eleccions i en segon lloc seguir el compliment dels Estatuts vigents (article 62.b), d’altra manera aquest Consell d’Honor no les hagués pogut convocar i en canvi si ho va poder fer, en el fons a banda dels 11 perques ja explicats en aquest article, la intenció de dimitir venia donada per la impossibilitat de fer reals les nostres idees, les nostres il·lusions de mantenir una bona relació amb la Junta Directiva i d’alguna manera ser útils al Club, Finalment i segons acord del Plenari del 6/10/2014 aquesta intenció es formalitzà amb data del 15/10/2014.
soci 30.728 – Andreu Llovera Jané

1 comentari:

  1. Gràcies Andreu per ser tan clar i explícit. Tant de bo tots els que han dimitit de la Junta Directiva haguessin tingut el mateix valor, potser avui el CNS estaria en millors mans.

    Espero que no rebis cap sanció com ens te acostumats en Miquel Torres. Ja sabem que els que no opinen com ell són apartats de l'Entitat. Jo mateixa, dos anys de sanció per manifestar desacord amb la seva gestió. Però això no m'ha fet ni em farà canviar d'opinió.

    Roser

    ResponElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...