27 de novembre de 2013

Assemblea Extraordinària per modificar els Estatuts del CNS

El CNS ha convocat una Assemblea extraordinària pel proper dia 11 de desembre amb la finalitat d'aprovar la reforma dels Estatuts segons aquest punt de l'ordre del dia:

02.-Adaptació dels Estatuts a la nova regulació del Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya: exposició, intervencions i votació.

Tot i que al peu de la convocatòria s'hi pot llegir:   El text estatutari proposat, també es podrà consultar en aquesta pàgina la web a partir del dia 26 de novembre de 2013. Avui dia 27 no s'hi pot llegir res d'això, com sempre, màxima transparència.

En concret, el Decret 58/2010 Article 11 va ser modificat posteriorment pel Decret 55/2012, Article 1 que diu:

"Es modifica l'article 11 del Decret 58/2010, de 4 de maig. que queda redactat de la manera següent:

Article 11

Règim orgànic

1. L'òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l'assemblea general integrada per tots els socis de ple dret"

Si be a l'apartat 2 contempla la possibilitat de que entitats amb més de 3.000 socis, puguin preveure el funcionament mitjançant compromissaris, entenem que abans s'ha de passar pel primer pas per poder arribar al segon i que aquesta decisió correspon a una assemblea general de tots els socis de ple dret.

Un cop més s'adapta la lectura de les normes, segons la conveniència de Miquel Torres i es convoca sols als socis compromissaris a prendre tal decisió.


Segons el que es desprèn de la consulta jurídica que va realitzar un grup de socis al Consell Català de l'Esport, aquesta assemblea podria ser impugnada.

En aquest cas potser també convindria demanar la interpretació dels articles 5 i 7 dels Estatuts del CNS que no contemplen en cap cas que un soci de mèrit pugui ser president.

Article 5.- Els socis podran ser numeraris i de mèrit. 

Els socis numeraris podran ser:
a) Numeraris ordinaris.
b) Del Consell d’Honor o Consellers.
c) Consellers Preferents

Article 7.-

1.- Els socis numeraris tindran els drets següents:


f) Ser electors i elegibles per als càrrecs de representació i govern sempre que siguin majors d’edat, tinguin plena capacitat d’obrar, una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any a l’entitat i no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Pel que fa als socis de mèrit, com ho és el President Miquel Torres entre d'altres, no en parlen els Estatuts, sols al Reglament de Règim Intern on diu que és un títol que atorga el dret d'us de les instal·lacions, però no faculta per res més.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...